Profil VS 2OP

Profil vedlejší specializace Retail Business

Vedlejší specializace Retail Business je určena studentům, kteří si chtějí osvojit praktické znalosti a dovednosti v oblasti mezinárodního retailingu. Studenti se seznámí s odvětvím, které patří mezi nejvýznamnější na vnitřním trhu EU nejenom svým vlastním výkonem, ale i vlivem na dodavatelská odvětví a chování spotřebitele. Absolventi vedlejší specializace pochopí strategie různých typů retailerů – mezinárodních řetězců i lokálních obchodníků, získají specifické znalosti a dovednosti potřebné v tradičním kamenném obchodě a v elektronickém obchodování. Vedlejší specializace ve velké míře využívá ve výuce experty z praxe, kteří přiblíží studentům aktuální trendy v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví.

Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

  • vymezit odvětví obchodu, resp. maloobchodu a popsat jeho vývojové trendy,
  • znát základní kategorie používané v maloobchodě a velkoobchodě,
  • vymezit business model firmy a identifikovat dopady business modelů do společenské odpovědnosti maloobchodu,
  • charakterizovat klíčové procesy probíhající v tradiční retailingové firmě a v e-commerce firmě a interpretovat vybrané ukazatele a faktory, které je ovlivňují,
  • aplikovat nástroje marketingu v oblasti maloobchodu, použít informace získané z marketingového výzkumu trhu, vymezit komplexně marketingový mix a navrhnout koncept omnichannel marketingu,
  • provést územní analýzu a vymezit vhodnou lokalitu pro maloobchodní jednotku;
  • vést obchodní jednání a zvládat konflikty při vyjednávání,
  • zvládat manažerské dovednosti potřebné k motivaci pracovního týmu.